Hylomyrma immanis HOME
Hylomyrma sp. 1  
Hylomyrma sp. 2